HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ

Họ và tên Chức vụ Ảnh
Ông Nguyễn Văn Chảng Chủ tịch HĐQT  
Ông Trịnh Văn Diễn

Thành viên HĐQT

Giám đốc công ty

 
Bà Phạm Thị Thu Hương

Thành viên HĐQT

Kế toán trưởng

 
Ông Nguyễn Minh Đức Thành viên HĐQT  
Ông Mai Viết Dụng Thành viên HĐQT chuyên trách  

 

BAN KIỂM SOÁT

 

 

Họ và tên Chức vụ Ảnh
Bà Lê Thị Hương Trưởng BKS  
Ông Trịnh Thị Hiền Thành viên BKS  
Ông Đỗ Trọng Tân Thành viên BKS