HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ

Họ và tên Chức vụ Ảnh
Ông Ngô Sỹ Túc Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Văn Chương

Thành viên HĐQT

Giám đốc điều hành

Ông Mai Viết Dụng

Thành viên HĐQT

Kế toán trưởng

Ông Tạ Duy Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Kiệm Thành viên HĐQT

 

BAN KIỂM SOÁT

 

 

Họ và tên Chức vụ Ảnh
Bà Trịnh Thị Hiền Trưởng BKS
Ông Nguyễn Đình Huy Thành viên BKS
Ông Lê Thị Hương Thành viên BKS