A.  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty quản lý trong các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức lao động;

- Công tác đào tạo, tuyển dụng;

- Công tác tiền lương - tiền công và các chế độ chính sách;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác pháp chế;

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ;

- Công tác bảo vệ và Quân sự quốc phòng;

- Công tác y tế và tổ chức ăn ca cho người lao động;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân.

B. PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

Phòng KTTKTC là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức quản lý trong các lĩnh vực:

        - Công tác kế toán, thống kê;

        - Công tác  tài chính;

        - Công tác ngân sách;

        - Quản lý Chứng khoán;

        - Công tác tin học và thông tin điện tử.

C. PHÒNG KỸ THUẬT - KẾ HOẠCH - KINH DOANH

  Phòng KTKHKD là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp HĐQT, Giám đốc Công ty quản lý trong lĩnh vực:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kỹ thuật cơ, điện và công nghệ sản xuất;

- Hệ thống quản lý chất  lượng sản phẩm;

- Kỹ thuật trong xây dựng, xây lắp;

- Hợp đồng, mua, bán hàng hóa;

- Quản lý mua sắm hàng hóa;

- Thị trường và tiêu thụ sản phẩm;

- Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, PCCC và môi trường.

D. XƯỞNG SẢN XUẤT

Xưởng sản xuất có chức năng giúp HĐQT, Giám đốc Công ty quản lý trong các lĩnh vực sau:

- Sản xuất và gia công các sản phẩm;

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị;