Quý cổ đông xin mời nhấp chuột vào các liên kết bên dưới để xem hoặc tải về nội dung:

  1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018