01.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

02.Chương trình Đại hội

03.Mẫu giấy ủy quyền, cá nhân, nhóm cổ đông

04. Bao_cao_tai_chinh_da_duoc_kiem_toan_nam_2022

05.Giấy xác nhận dự họp

06.Dự Thảo -BC kết quả hoạt động HĐQT năm 2022

07.Dự Thảo -BC Hoạt động của BKS năm 2022

08.Dự Thảo -Báo cáo kết quả SXKD 2022

09.Dự thảo-TTr vv thông qua BCTC 2022

10.Dự thảo- Tờ trình  v. v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022

11.Dự Thảo-Tờ trình v.v thông qua mức thù lao HĐQT, BKS 2022

12.Dự Thảo-Tờ trình v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023

13.Dự thảo- Tờ trình v.v ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao năm 2023

14-Thông báo v.v đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS

15.Dự thảo- Tờ trình v.v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ

15b- Dự Thảo TTr thông qua nội dung sửa đổi, bổ sun_230411_171034

16.Dự thảo-Quy chế làm việc ĐHĐCĐTN 2023

17a- Dự thảo Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025

17b - Dự thảo Quy chế bầu cử  bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025

18.Mẫu đơn ứng cử, đề cử

19.Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

19a. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS 2023 (công bố trước ĐH)

19b. Mẫu bản thông tin ứng viên theo TT 96 (dùng để công bố thông tin 24h)

Mẫu giấy ủy quyền, cá nhân (song ngữ)

Giấy xác nhận dự họp (song ngữ)

22a1. Mẫu đơn đề cử TV.HĐQT, TV.BKS 2023 (cá nhân)

22b1. Mẫu đơn ứng cử, đề cử TV.HĐQT, TV.BKS 2023 (theo nhóm)

23. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS

24. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT; BKS