Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Trong quý III năm 2016 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 3,959 tỷ đồng, bằng 217,76% so với...

Xem thêm