Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Trong quý III năm 2016 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 3,959 tỷ đồng, bằng 217,76% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng 117,76%. Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý III năm 2016 tăng cao so với cùng kỳ năm 2015 là:
- Sản lượng tiêu thụ trong quý III/2016 đạt 13,6 triệu vỏ, bằng 112,40% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng 12,40%;
- Giá một số vật tư chính đầu vào giảm so với cùng kỳ năm 2015;

Tải tài liệu: Tại đây