Ký hợp đồng kiểm toán 2017

       1. Tổ chức công bố thông tin

  • Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn
  • Địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
  • Điện thoại: 0373 825 632                 Fax: 0373 825 632

Webside: www.baobibimson.vn   Email: bpc@baobibimson.vn 

  • Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Mai Viết Dụng – UVHĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

  1. Nội dung công bố thông tin

Căn cứ Điều 9 khoản 1 mục g, thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015.

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn công bố thông tin với nội dung như sau:

  • Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán An Việt số  42/2017/HĐ-AVI-TC1, ngày 4/7/2017. Về việc soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn.

      Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã được công bố.