Dự kiến trả cổ tức năm 2016

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn Công bố thông tin về về việc dự kiến trả cổ tức năm 2016 là 13,5 % theo mục I.8 Nghị quyết HĐQT số 81/ NQ - BBBS ngày 20  tháng 1 năm 2017.

Nghị quyết HĐQT <Xem chi tiết>