Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Kết quả hình ảnh cho quan tri cong ty

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc điều hành. Chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc điều hành đảm bảo việc thực thi các Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm;

- Trong năm 2016 tổ chức họp thường kỳ để phối hợp với Ban giám đốc điều hành phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác.

 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn không thành lập các tiểu ban trong HĐQT như điều lệ mẫu quy định, nhưng giúp việc cho HĐQT ngoài Ban giám đốc điều hành còn có các phòng Ban chức năng, ngoài ra Công ty còn có một hệ thống Hội đồng cơ sở được thành lập theo luật ngay từ khi Công ty thành lập, có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và được kiện toàn hàng năm như: Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng bảo hộ lao động, Ban quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Trong các Hội đồng này đều có sự tham gia của các thành viên HĐQT và các Hội đồng này có chức năng như các tiểu ban giúp việc cho HĐQT.

Xem chi tiết