Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 18 tháng 4 năm 2018 Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn; phường Lam Sơn; thị xã Bỉm Sơn; tỉnh Thanh Hóa; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành họp thường niên năm 2018 với sự tham gia của 76 đại biểu cổ đông, cổ đông đại diện, đại diện ủy quyền đại diện cho 2.234.870 cổ phần, bằng  58,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết ( Vốn điều lệ 3.800.000 cổ phần)

         1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội của Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ông Mai Viết Dụng : Trưởng ban trình bày:

Đại hội gồm có 76 đại biểu, đại diện cho 2.234.870 cổ phần bằng 58,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 4 đại biểu, đại diện cho 1.862.000 cổ phần, bằng 83,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 72 đại biểu, đại diện cho 372.870 cổ phần; bằng  16,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông đều có đủ tư cách tham dự đại hội.

Theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội được nghe Ông Mai Viết Dụng trình bày quy chế Đại hội:

         Quy chế gồm 3 chương; 13 điều. Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung quy chế.

3. Đại hội được nghe ông Trần Văn Chương; UVHĐQT – Giám đốc điều hành báo cáo kết quả SXKD năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức trả cổ tức năm 2017; báo cáo thù lao của HĐQT; BKS năm 2017; nhiệm vụ SXKD năm 2018, dề xuất mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2018 .

4. Đại hội được nghe toàn văn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 do Ông Ngô Sỹ Túc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:

5. Đại hội được nghe toàn văn cáo kết quả hoạt động năm 2017 của BKS; đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do Bà Trịnh Thị Hiền Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

6. Đại hội được nghe tờ trình của HĐQT và toàn văn dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ do ông Đặng Xuân Hùng TP. Tổ chức – Hành chính Công ty trình bày ( theo ủy quyền của Đoàn chủ tịch)

7. Đại hội được nghe tờ trình của HĐQT và toàn văn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty do ông Đặng Xuân Hùng TP. Tổ chức – Hành chính trình bày. ( Theo ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội)

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 :     

Bình luận

 • avatar

  Hello World! https://xnmk4s.com?hs=d4cedee189c76d30d4d1ae308e407c30&
  .
  tz0mml
 • avatar

  exasleday
  .
  Propecia In Zurigo https://newfasttadalafil.com/ - cialis 20mg for sale Bjqblz after meals post cibum PCA patientcontrolled anesthesia PCI percutaneous coronary intervention Pco pCO partial pressure of carbon dioxide PCP Pneumocystis pneumonia phencyclidine a hallucinogen APPENDIX II ABBREVIATIONS ACRONYMS EPONYMS AND SYMBOLS PCR polymerase chain reaction process that allows making copies of genes PD peritoneal dialysis PDA patent ductus arteriosus PDR Physicians Desk Reference PE physical examination pulmonary embolus PEEP positive endexpiratory pressure PEG percutaneous endoscopic gastrostomy feeding tube placed in stomach PEJ percutaneous endoscopic jejunostomy feeding tube placed in small intestine per os by mouth PERRLA pupils equal round reactive to light and accommodation PET positron emission tomography PE tube ventilating tube for eardrum PFT pulmonary function test PG prostaglandin PH past history pH potential hydrogen scale to indicate degree of acidity or alkalinity PI present illness PICC peripherally inserted central catheter PID pelvic inammatory disease PIN prostatic intraepithelial neoplasia PIP proximal interphalangeal joint PKU phenylketonuria PM p. cialis generic name online levitra Aamdau Blfnmk Comprar Clomiphene https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Xglszc

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!