Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Tên Tổ chức phát hành:  Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn.
Tên giao dịch:   BPC
Trụ sở chính: Khu phố 9, Phường Lam sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh hóa;
Điện thoại:          02373.767474;  Fax: 02373.825633;
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn
Mã chứng khoán:   BPC
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/CP                     
Sàn giao dịch:  HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/9/2018
Lý do và mục đích:
Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền (VNĐ);
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán:  10/10/2018;
- Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/10/2018. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình CMND, trường hợp nhận hộ phải có giấy uỷ quyền hợp pháp và CMND của người được ủy quyền.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng KTTKTC, Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm sơn,  Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Quang@baobibimson.vn)
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Bình luận

  • avatar

    wagnorm
    .
    Svgrgz https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Posologie Viagra 100mg Mykedb Sawtooth flutter waves are best seen in the inferior leads II III aVF. cheapest cialis generic online Qtedtr https://newfasttadalafil.com/ - cheap cialis online

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!